Zwroty i reklamacje

 Zwroty i reklamacje

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), konsument (tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Nabywca może przsłać oświadczenie na adres mailowy firmy sklep@wnętrzezgustem.pl lub pocztą na adres WNĘTRZE Z GUSTEM, UL.DANKOWICKA 10, 01-987 WARSZAWA

Poniżej wzór oświadczenia

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                          ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

..............................

   podpis konsumenta

Płatność za towar zostanie zwrócona klientowi na podany przez niego rachunek.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


W przypadku gdy towar został wykonany na zamówienie klienta, klient nie ma prawa zwrotu zakupionego towaru.
Reklamacje można wnosić na adres e-mail sklep@wnetrzezgustem.pl.


Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail lub w formie pisemnej. 

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów